Regulamin Biznes-Portalu Polska – Ukraina
Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w Rzeczypospolitej Polskiej
UEC

Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej (dalej Strona) http://www.uec.com.pl/ niniejszym zobowiązuje się korzystać ze Strony w sposób określony w niniejszym regulaminie.

1. Świadczone usługi.

UEC za pośrednictwem Strony zapewnia każdemu, kto posiada komputer lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z internetu (Komputer), dostęp do określonych informacji w formie elektronicznej, włączając w to dostęp do informacji (Informacje) znajdujących się na Stronie.
UEC jest uprawniona do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich Informacji w każdym czasie.
Każdy użytkownik Strony wyraża zgodę na nie podejmowanie prób korzystania ze Strony lub zapoznawania się z Informacjami, jeżeli wcześniej nie wyrazi zgody na niniejszy Regulamin Strony
internetowej ("Regulamin").

2. Prawa Autorskie do Informacji; Zgodność z Prawem

a) Jakiekolwiek Informacje dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Strony przy wykorzystaniu Komputera są dostarczane użytkownikowi jedynie dla celów prywatnych, bez prawa komercyjnego ich wykorzystywania. Każdy użytkownik może pobrać Informacje na swój Komputer lub wydrukować zawartość Strony dla osobistych celów lub zarchiwizować Informacje w formie elektronicznej na okres nie przekraczający 90 dni, pod warunkiem, że użytkownik wyraża zgodę na nieusuwanie lub zmianę informacji o prawach autorskich, w tym praw do kopiowania lub innych praw mających zastosowanie zawartych na stronie lub wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Każdy użytkownik wyraża zgodę na nie dokonywanie zmian, w tym zamienianie lub streszczanie Informacji bez zgody UEC lub osób przez niego upoważnionych.

b) Informacje są własnością UEC lub licencjodawców i podlegają ochronie zgodnie z właściwym,
obowiązującym prawem, w szczególności prawami patentowymi i ochroną właściwą dla ochrony znaków towarowych. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu użytkownik nie jest uprawniony do ponownego odtwarzania, przekazywania, sprzedaży, wyświetlania, dystrybuowania, publikowania, rozpowszechniania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach gospodarczych lub komercyjnych Informacji w jakikolwiek sposób (włączając w to formę elektroniczną, papierową lub przy użyciu innych nośników informacji) bez pisemnej zgody UEC lub osób przez niego upoważnionych. Użytkownik również niniejszym wyraża zgodę nie używać Informacji w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem i jest świadomy prawa żądania przez UEC, osoby przez niego upoważnione, Dostawcę, licencjodawcę lub inną uprawnioną osobę trzecią przestrzegania jej praw odnośnie określonych Informacji.

c) Dokładność, kompletność oraz adekwatność Informacji zamieszczonych na Stronie nie są gwarantowane i mogą podlegać zmianom. Zarówno UEC, jak i osoby upoważnione przez UEC lub licencjodawcy nie są zobligowani do uaktualniania Informacji celem odniesienia się do okoliczności, które mogły pojawić się lub zaistnieć przed zamieszczeniem na Stronie Informacji. Każdy użytkownik niniejszym potwierdza, ze Informacje nie mogą być i nie będą traktowane jako jakakolwiek wiążąca opinia, w tym prawna lub podatkowa.

d) Każdy użytkownik Strony potwierdza, że w przypadku korzystania połączeń (linki) zamieszczonych na Stronie, pozwalających na dostęp do innych stron www lub innych internetowych adresów lub źródeł informacji o jakichkolwiek podmiotach nie będących UEC, powyższe strony lub adresy nie są kontrolowane przez UEC lub osoby przez nią upoważnione i w związku z tym UEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszą Stronę. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. UEC zapewnia dostęp do linków w celu ułatwienia dostępu do nich użytkownikowi, jednakże nie jest odpowiedzialna za sprawdzenie oprogramowania tam wykorzystywanego jak również zamieszczonych tam informacji lub danych. Fakt zamieszczenia linku nie stanowi potwierdzenia przez UEC strony lub adresu internetowego. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy ryzyk związanych z używaniem oprogramowania lub informacji znalezionych lub uzyskanych w internecie.

e) Transmitowanie lub używanie któregokolwiek z materiałów w sprzeczności z Regulaminem, lub
jakimkolwiek właściwym prawem jest zabronione. Dotyczy to w szczególności naruszania praw
autorskich, nieautoryzowanego kopiowania, naruszania znaków towarowych, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych, wykorzystywania materiałów do działań o charakterze obscenicznym lub niemoralnym, które mogą być potraktowane jako zniesławiające albo stanowiące groźbę karalną, jak również materiałów, które mogą naruszyć czyjeś dobra osobiste.

3. Rękojmia i Ograniczenie Odpowiedzialności Dotyczącej Informacji

a) Dokładność, kompletność oraz adekwatność Informacji nie jest gwarantowana. UEC lub osoby
upoważnione, jak i licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, rzeczywiste i przyszłe, nadzwyczajne i innego rodzaju, które użytkownik poniesie w związku z dokonaniem czynności w oparciu o Informacje zamieszczone na Stronie bądź za ich pewność, dokładność, kompletność, adekwatność, a także za opóźnienia lub błędy w transmisji lub dostarczaniem jakichkolwiek Informacji. UEC nie ponosi również odpowiedzialności za treść reklam, ofert i innych Informacji zamieszczonych na Stronie.

b) Użytkownik wyraża zgodę na to, że UEC nie gwarantuje, iż będzie kontynuować w sposób ciągły udostępnianie Informacji, zarówno w sposób dotychczasowy lub w inny sposób. Użytkownik potwierdza, iż jest świadomy, że zarówno UEC lub osoby upoważnione lub licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które poniósł w związku z zaprzestaniem prezentowania Strony lub modyfikacją jakiejkolwiek Informacji.

c) UEC i osoby przez niego upoważnione, licencjodawcy nie dają gwarancji ani rękojmi ani nie czynią żadnych zapewnień, pośrednio ani bezpośrednio, jak również nie ponoszą odpowiedzialności w związku z przedstawieniem systemu i jego oddziaływaniem lub uszkodzeniem oprogramowania albo hardware w związku z korzystaniem ze Strony lub Informacji.

d) Dodatkowo, jednakże bez ograniczeń, UEC lub osoby przez niego upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek inne szkody lub uszkodzenia spowodowane transmisją przez Informacje, wirusy komputerowe lub inne programy lub aplikacje mogące wpłynąć na prawidłowość działania Komputera lub które mogłyby wpłynąć na na zakres dostępu, zmodyfikować, usunąć, uszkodzić, deaktywować, zepsuć, unieruchomić lub w inny sposób przeszkodzić w jakikolwiek sposób w działaniu jakichkolwiek oprogramowań użytkownika, jego hardware, danych lub wykonywania prawa własności.

e) Dodatkowo, jednakże bez ograniczeń, UEC lub osoby przez niego upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakość, bezpieczeństwo, dokładność lub dostosowanie jakichkolwiek informacji lub oprogramowania znalezionego lub pobranego przez użytkownika na jakiejkolwiek stronie lub adresie
internetowych nie znajdujących się pod kontrolą UEC.

f) UEC lub osoby przez niego upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody użytkownika, które wynikły w jakikolwiek sposób w związku z korzystaniem przez użytkownika z
Informacji oraz ofert, reklam i innych elementów zawartych na Stronie. Z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w obowiązującym prawie, UEC lub osoby przez niego upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody spowodowane z winy umyślnej
albo nieumyślnej dostawcy usług lub osoby trzeciej, oraz w zakresie określonym w obowiązującym prawie, zarówno UEC lub osoby przez niego upoważnione, licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek następstwa szkód, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, rzeczywiste jak i utracone korzyści, jeżeli są one spowodowane przez podmioty, nad którymi UEC lub inny z w/w podmiotów nie sprawuje kontroli, włączając w to również szkody spowodowane nieprawidłowością działania sprzętu mechanicznego lub elektronicznego, nieautoryzowanego dostępu, przerw w pracy, strajków nieprawidłowości działania przewoźników bądź zakładów użyteczności publicznej, trudnych warunków pogodowych lub innych przyczyn stanowiących siłę wyższą.

4. Utrata Mocy Obowiązującej Regulaminu

Regulamin może utracić moc obowiązującą na mocy oświadczenia UEC. UEC może w każdym czasie zaprzestać przekazywania lub dokonywania zmian Informacji, bądź dostępności do nich użytkownika.

5. Przeniesienie praw

Odsprzedaż lub komercyjna redystrybucja Informacji jest zabroniona. Prawa i zobowiązania użytkownika określone Regulaminem nie mogą być przeniesione przez niego na osobę trzecią bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody UEC. UEC jest uprawniona do przekazania swoich praw i zobowiązań określonych Regulaminem innemu podmiotowi.

6. Pozostałe Zagadnienia

Niniejszy Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady korzystania ze Strony. UEC jest uprawniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie, a jakiekolwiek zmiany i uaktualnienia obowiązują od dnia ich umieszczenia na Stronie, na co użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu nadal pozostają w mocy.

7. Zasady Odpowiedzialności

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że w przypadku wyrządzenia swoim działaniem lub zaniechaniem szkody UEC lub jej pracownikom lub przedstawicielom, Dostawcy, licencjodawcy lub osobie trzeciej w związku z naruszeniem Regulaminu, zobowiązany jest do pokrycia szkody, jak również utraconych korzyści, a także pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez w/w podmioty należnego im odszkodowania. W/w podmioty są uprawnione do przeniesienia swoich praw w przedmiotowym zakresie na osoby trzecie.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter