Zaczynając od roku 2000, Ukraina weszła w skład grupy krajów, które charakteryzują się wysokimi wskaźnikami makroekonomicznymi.
Do podniesienia poziomu aktywności gospodarczej w większości branż gospodarki przyczyniły się: zrównoważona polityka budżetowa i monetarna w kraju, wzrost popytu wewnętrznego oraz rozwój rynku narodowego. Wpłynęło to z kolei na poziom życia obywateli.
W połowie 2000 roku dało się zauważyć wyraźne skrócenie procesów inflacyjnych. Stosunki kredytowe przebiegały w szybkim tempie. W warunkach nasilonej konkurencji nastąpił aktywny rozwój gospodarki, któremu towarzyszyła jej restrukturyzacja.
Po dziesięcioletnim ekonomicznym spadku tempo wzrostu PKB w latach 2000 - 2003 wynosiło 33,1%. Po wynikach osiągniętych w 2004 r. przyrost PKB stanowił 12,1%. Był to najwyższy wskaźnik od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodległości. W roku 2005 wzrost PKB wyniósł 2,6%.
Przemysł rozwija się w dynamicznym tempie, objętość produkcji wzrosła w latach 2000 – 2003 o 60,2%, w 2004 roku – o 12,5%, natomiast w 2005 roku – o 3,1%. Przyrost PKB w okresie styczeń - wrzesień 2006 roku w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim wynosił 6,2% (natomiast w poprzednim roku – 3,0%).
Najwyższy przyrost wartości dodanej brutto zaobserwowano w handlu – 13,7% (w przeciwieństwie do 2005 r.), transporcie – 9,2%, produkcji i rozprowadzaniu energii elektrycznej, gazu oraz wody – 7,6%, budownictwie – 7,6%, przemyśle wydobywającym – 6,1% oraz przetwórczym – 5,4%.
Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w okresie styczeń – wrzesień 2006 r. wyniosło 5,5% (natomiast w zeszłym roku – 3,1%).
Do dodatniej dynamiki przemysłu w dużym stopniu przyczynił się wzrost produkcji w takich branżach gospodarki jak hutnictwo i obróbka metalu, przemysł spożywczy, celulozowo - papierniczy oraz poligraficzny.
Odbyły się też zmiany w zakresie socjalnym. W ciągu ostatnich lat udało się realizować politykę wyprzedzającego wzrostu realnych dochodów ludności i płac realnych.
Nominalne dochody ludności w roku 2006 w porównaniu do roku 2005 wzrosły o 30,3%.
Poziom inflacji w okresie styczeń – wrzesień 2006 roku osiągnął 5,9% w przeciwieństwie do 7,1% w analogicznym okresie w zeszłym roku.
Wyprzedzające tempo wzrostu importu nad eksportem dostało swoje odzwierciedlenie w ujemnym saldzie handlu zagranicznego w okresie styczeń - sierpień 2006 r.
Zaufanie zagranicznych inwestorów do ukraińskiej gospodarki stopniowo wzrasta.
24 października 2005 r. odbył się konkurs ze sprzedaży pakietu państwowego (93,02%) akcji największego ukraińskiego producenta stali WAT „Kryworiżstal”. Zwyciężcą konkursu została firma Mittal Steel Germany Gmbh. Cena, za którą sprzedano obiekt, wynosiła 24,2 mld hrywen (około 4,8 mld. USD). W historii prywatyzacji Ukrainy cenę taką można uważać za rekordową.
W pierwszym półroczu 2006 r. inwestorzy zagraniczni zainwestowali w gospodarkę Ukrainy 1 miliard 810 milionów USD inwestycji bezpośrednich.
Do największych inwestorów w gospodarkę Ukrainy można zaliczyć takie państwa jak: Niemcy, Cypr, Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Federacja Rosyjska, Brytyjskie Wyspy Wirgińskie, Francja oraz Szwajcaria.

© 2012 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter